ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การไฟฟ้านครหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 8 มิ.ย.60

Advertisements

การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 123 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 123 อัตรา

1. คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางการเงิน หรือทางการตลาด ตำแหน่งนักวิชาการ 5(ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และบริหารธุรกิจ ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี ตำแหน่ง นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและการประเมินผลการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี ตำแหน่งนักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศกรรมไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา จำนวน 14 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
8. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ตำแหน่งวิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา
9. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา
10. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 4 อัตรา
11. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
12. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
13. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่งช่างเทคนิคสายอากาศ 3 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 ช่าางเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 17 อัตรา
14. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา
15. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
16. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวืชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเลขานุการ ตำแหน่งพนักการธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา
17. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา
18. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 พนักงานจัดหพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา
19. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา
20. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา
21. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง 2560 จำนวน 123 อัตราที่นี่

  • การไฟฟ้านครหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 8 มิ.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 08/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *